Безплатни юридически консултации Арбитражни дела Нова Визия

Арбитражен съд Бургас

 АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС /АСБ/ е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове.

АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС е създаден с решение на членовете на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, взето на 17.12.2012г. Със същото решение е приет Устав, Правилник, Тарифа и Списък на арбитрите на АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС.

АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. Споровете се разглеждат съобразно Правилник на АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС от арбитри, посочени в Списък на арбитрите при АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС.

АРБИТРАЖЕН СЪД БУРГАС предлага условия и ред за извънсъдебно уреждане на вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.

Търговски договори с включена арбитражна клауза

Тук може да разгледате примерни Търговски договори с включена арбитражна клауза.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.