Хасково

Арбитражен съд при СППМ

Арбитражът е разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по спора с това правомощие.

Предимства на Арбитражното производство

Предимства на Арбитражното производство

Арбитражния Съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица...
Наши партньори

Наши партньори

Асоциация на индустриалния капитал в България; Българска морска камара; Асоциация за подпомагане на ВиК сектора в Р.България; Камара на строителите в България; Община Варна; Община Провадия; Община Дългопол; Община Вълчи дол;
Арбитражния съд при Московската Търговско Промишлена палата; Община Върбица; Община Рила; Община Самоков
Нормативна Уредба

Нормативна Уредба

Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. - ратифицирана от Р България през 1961 г.; обн. в Д.в. бр. 2 от 8.1.1965 година. Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж - ратифицирана от Р България през 1964 г., обн. в Д.в. бр. 57 от 1964 година. 

АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВОАРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО /АСХ/
е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове.

АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО е създаден с решение на членовете на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, взето на 17.12.2012г. Със същото решение е приет Устав, Правилник, Тарифа и Списък на арбитрите на АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО.

АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. Споровете се разглеждат съобразно Правилник на АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО от арбитри, посочени в Списък на арбитрите при АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО.

АРБИТРАЖЕН СЪД ХАСКОВО предлага условия и ред за извънсъдебно уреждане на вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.

COPYRIGHT © 2009 - 2017 - АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СППМ