ДОГОВОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКА

ДОГОВОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКА

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г. , в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Влогоприемател, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Влогодател, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Съгласно този договор Влогоприемателят приема следната стока: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , като се задължава да я съхранява и върне на Влогодателя.

(2) За съхранението на стоката Влогодателят се задължава да заплаща възнаграждение в размера, при условията и в сроковете, посочени в този договор.

II. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Влогоприемателят се задължава да съхранява стоката за срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . . , считано от деня, в който е приел стоката.

(2) Срокът по предходната алинея може да се удължава по взаимно писмено съгласие между страните.

(3) Ако в . . . . . . . . . -дневен срок след получаване на писмено искане от Влогодателя за продължаване на срока за съхранение Влогоприемателят не отговори писмено, счита се, че е дал съгласието си за удължаване на срока съгласно ал. 2.

III. ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА. ПРАВО НА ЗАЛОГ

Чл. 3. (1) Влогодателят предава на Влогоприемателя стоката за съхранение в срок от . . . . . . . . . . . . . . дни, считано от датата на подписване на този договор.

(2) Влогодателят уведомява Влогоприемателя за точната дата и предполагаемото време, в което стоката ще пристигне и ще му бъде предадена.

Чл. 4. (1) Стоката се предава за съхранение в склада на Влогоприемателя, находящ се в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , обл. . . . . . . . . . . . . . , ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Разноските по транспортирането на стоката до мястото на съхранението й съгласно предходната алинея и разноските по разтоварването и предаването й на Влогоприемателя са за сметка на Влогодателя.

Чл. 5. За предаването на стоката и приемането й от Влогоприемателя се подписва приемо-предавателен протокол, в който се посочват видът и количеството на стоката, както и състоянието й към момента на приемането.

Чл. 6. (1) При искане от Влогодателя или упълномощени от него лица Влогоприемателят е длъжен да върне вложената стока или съответна част от нея. Искането трябва да бъде направено през работен ден в часовете от 9:00 до 17:00 часа.

(2) В . . . . . . . . . -дневен срок след изтичане на уговорения в чл. 2 срок за съхранение или след прекратяване на този договор на друго основание Влогодателят е длъжен да си вземе обратно вложената стока.

(3) Вложената стока се връща на Влогодателя в посоченото в чл. 4, ал. 1 място, като разноските за връщането й са за сметка на Влогодателя.

(4) Ако след прекратяване на този договор в срока по ал. 2 Влогодателят не си вземе обратно вложената стока, Влогоприемателят може да я продаде по пазарни цени или на публичен търг, като извести Влогодателя за времето и мястото на продажбата или търга. От получената цена Влогоприемателят може да прихване вземанията си по този договор и разноските по продажбата, а остатъкът превежда на Влогодателя.

Чл. 7. (1) Влогоприемателят има право на залог върху вложената стока за обезпечаване на вземанията си по този договор.

(2) Ако Влогоприемателят има изискуеми вземания по този договор срещу Влогодателя, той може да откаже да върне вложената стока или такава част от нея, която обезпечава вземанията му заедно с лихвите, неустойките и разноските.

(3) Ако Влогодателят е в забава, Влогоприемателят има право да се удовлетвори от вложената стока без съдебна намеса, като я продаде по пазарни цени или на публичен търг.

(4) Действията по предходната алинея са допустими, ако Влогоприемателят е уведомил за тях Влогодателя поне . . . . . . . . . . . . дни предварително и до деня на продажбата, съответно публичния търг, той не е удовлетворил вземанията му или не е представил банкова гаранция за обезпечаване на тези вземания.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 8. (1) За съхранението на стоката съгласно този договор Влогоприемателят има право на възнаграждение, което се определя по следния начин: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Определеното съгласно предходната алинея възнаграждение се заплаща за всеки месец от срока за съхранение на стоката.

(3) Влогодателят е длъжен да заплати възнаграждението до . . . . . . -дни след изтичането на месеца, за който се дължи.

(4) Възнаграждението се заплаща от Влогодателя в брой в офиса на Влогоприемателя на адрес: гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , или по банков път. Банковата сметка на Влогоприемателя е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКАТА. РАЗНОСКИ ПО СЪХРАНЕНИЕТО

Чл. 9. (1) Стоката, обект на този договор, има следните характерни признаци и свойства, които са от значение за съхранението й: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Стоката трябва да бъде предадена за съхранение в следния вид: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Стоката трябва да се съхранява при следните условия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 10. (1) Влогоприемателят гарантира, че разполага с необходимите условия и се задължава да съхранява стоката с грижата на добрия търговец съгласно изискванията на този договор и обичайните изисквания при съхранение на стока от такъв вид.

(2) Влогоприемателят няма право да ползва и да се разпорежда с вложената стока.

(3) Влогоприемателят се задължава да върне вложената стока в такова количество и състояние, в каквото е била приета за съхранение.

Чл. 11. (1) Влогодателят може да извършва проверка за състоянието на вложената стока и начина на съхраняването й, като Влогоприемателят е длъжен да му осигури достъп до стоката през работните дни за времето от 9:00 до 17:00 часа.

(2) Влогодателят може да извършва действия по поддържане и обработка на вложената стока само ако е получил съгласие от Влогоприемателя и с тези действия не застрашава другите съхранявани стоки, склада и съоръженията, както и не затруднява нормалната дейност, извършвана в склада.

Чл. 12. (1) Определеното съгласно чл. 8 възнаграждение включва всички разноски, необходими за съхранението на стоката, и Влогоприемателят не може да претендира отделното им заплащане.

(2) Влогодателят е длъжен да заплати на Влогоприемателя извънредните и неотложни разноски, които са били необходими за запазването на стоката.

(3) За извънредните разноски съгласно предходната алинея Влогоприемателят е длъжен незабавно да уведоми Влогодателя. Ако това не би довело до сериозни вреди за стоката, Влогоприемателят е длъжен да предприеме действията по запазването й (съответно да направи необходимите разноски), след като получи инструкции от Влогодателя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Този договор се прекратява с изтичането на срока за съхранение на стоката съгласно чл. 2.

(2) Влогодателят може да прекрати този договор и да иска връщане на вложената стока и преди изтичането на срока по предходната алинея.

(3) При предсрочно прекратяване на договора Влогодателят е длъжен да заплати възнаграждение на Влогоприемателя, съответно на времето, през което е съхранявана вложената стока.

(4) При предсрочно прекратяване на договора Влогодателят е длъжен да заплати и разноските, които Влогоприемателят е направил за съхранението на стоката, до края на уговорения срок.

Чл. 14. (1) Влогоприемателят може да прекрати този договор, ако Влогодателят не предаде стоката за съхранение в срока по чл. 3, ал. 1.

(2) Влогоприемателят може да прекрати този договор предсрочно, ако вложената стока е застрашена от повреждане или има опасност да повреди други стоки.

(3) За прекратяването на договора съгласно ал. 1 или ал. 2 Влогоприемателят уведомява писмено Влогодателя.

Чл. 15. (1) Извън случаите по предходния член Влогоприемателят може да прекрати предсрочно този договор, като уведоми Влогодателя поне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дни предварително.

(2) Ако е спазил изискването за предизвестие съгласно предходната алинея, Влогоприемателят не носи отговорност и не дължи обезщетение за предсрочното прекратяване на договора.

VII. ОТГОВОРНОСТ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. (1) Влогоприемателят носи пълна имуществена отговорност при погиване, липси или повреждане на вложената стока.

(2) Влогоприемателят се освобождава от отговорност само ако погиването, липсите или повреждането на вложената стока:

1. са предизвикани от особени свойства на вложената стока, за които Влогоприемателят не е знаел и не е бил длъжен да знае;

2. са причинени от непреодолима сила.

(3) Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, като например, но без да се изчерпва със: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи.

(4) За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Влогоприемателя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(6) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Влогоприемателят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Влогодателя. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или общински орган, или с удостоверение от БТПП.

(7) Ако Влогодателят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната алинея начин, Влогоприемателят не може да се позовава на непреодолимата сила.

Чл. 17. (1) Ако при поискване Влогоприемателят не върне вложената стока, той дължи на Влогодателя паричната стойност на невърнатата стока по пазарни цени, както и неустойка в размер на . . . . . . . . . . . % от стойността на невърнатата стока.

(2) Ако Влогоприемателят прекрати договора на основание чл. 14, ал. 2 от този договор и посочените в тази разпоредба обстоятелства са възникнали по негова вина, той дължи на Влогодателя неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . лева за всеки ден, считано от връщането на стоката на Влогодателя до края на срока по чл. 2.

Чл. 18. (1) Влогодателят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени на Влогоприемателя вследствие на особени свойства на вложената стока, за които свойства Влогоприемателят не е уведомен и не е могъл да знае.

(2) При забава на Влогодателя за плащане на възнаграждението съгласно чл. 8 той дължи неустойка в размер на . . . . . . % от неплатената сума за всеки просрочен ден, но за не повече от . . . . . . . . . . дни.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

- на Влогоприемателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- на Влогодателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 20. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 21. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 22. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Този договор се състои от . . . . страници и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

 

За Влогоприемателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                      (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 

За Влогодателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                 (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )