Новини

Арбитражните съдилища могат да разрешават и потребителски спорове

 

Семинарът бе организиран от Национален център за юридическо обучение и Арбитражен съд София, с участието на магистрати, заместник министри, представители на държавни институции, както и изявени специалисти в областта.

Драгомир Желязков

Подчертана бе необходимостта гражданите да бъдат по-широко информирани за възможността да решават потребителски спорове през арбитражните съдилища.

Зам.-министърът на правосъдието Андрей Янкулов подчерта значението на арбитражните производства като алтернативен способ за решаване на спорове, заместващ държавното правораздаване. "Арбитражното производство има редица предимства и е един бърз, ефективен и не на последно място – икономичен способ за решаване на граждански и търговски спорове“, допълни зам.-министърът на икономиката Любен Петров. Арбитражните производства са популярен метод за решаване на спорове в Европа, като чрез тях се облекчава съдебната система и се подобрява икономиката на една държава. В България, например, проблемът с междуфирмената задлъжнялост може да бъде преодолян по-бързо и резултатно чрез арбитражните съдилища.

Мария Григорова

На фокус бяха поставени три основни теми: необходимите условия за водене на арбитражно дело, водещите европейски практики, както и възможността за отмяна на арбитражните решения. Според проф. д-р Огнян Стамболиев, професор по "Гражданско процесуално право", за да може делото да бъде гледано от арбитраж и да има валидно арбитражно решение, са необходими две предпоставки – арбитражният съд да е овластен от страните и спорът да е арбитруем. Арбитруеми са всички имуществени спорове, без споровете за вещни права и владения на недвижим имот, спорове за издръжка и права по турдово правоотношение. Важно заключение е, че арбитражна клауза в договори с потребители не е неравноправна по смисъла на Закона за защита на потребителите.

проф. д-р Огнян Стамболиев, професор по "Гражданско процесуално право"

Във връзка с възможността за последващ контрол върху решенията на арбитражните съдилища доц. д-р Венцислава Желязкова, арбитър при БТПП, е категорична, че контролът от страна на Върховния касационен съд по арбитражни дела с потребители е изключително прецизен.

Председателят на Арбитражен съд София при Сдружение “Правна помощ и медиация” (СППМ) Драгомир Желязков допълни, че освен граждански и търговски имуществени спорове, съдът може да решава спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически и юридически лица. Арбитражните съдилища са с международно признание и могат да се използват като арбитри по дела между страни със седалище в България и чужбина.

Източник: 24chasa.bg