Новини

Предимствата на арбитража пред държавните съдилища

Предимствата на арбитража пред държавните съдилища го превръщат във все по - желан и търсен метод за разрешаване на спорове в наши дни. В България този способ също е достъпен, но не е добре познат на широката общественост и е често приеман с недоверие.

Какви са основните предимства на арбитражното производство коментират Драгомир Желязков и Наталия Александрова - председател и заместник - председател на Арбитражен съд - София.

 

  1. На първо място безспорно може да се постави бързината. Българските съдилища в общия случай са претоварени, а това автоматично лишава страните от възможността делата им да приключат в разумен срок. Когато става дума за търговски отношения, времето значи пари, а арбитражно производство може да бъде приключено в рамките на 6 до 9 месеца и е едноинстанционно.
  2. Арбитражът е по - евтин. Таксата е по - ниска от фиксираната и се заплаща само за една инстанция. Същото важи и за разходите за вещи лица, защита и т.н.
  3. Арбитражът е конфиденциален. В заседанията участват само страните и само те имат достъп до делото, което дава възможност да се запази добрите връзки между спорещите.
  4. Страните сами избират арбитрите си, което повишава доверието и гарантира вземането на правилно решение.
  5. Арбитражните решения се изпълняват и в чужбина, като процедурите са облекчени от Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж.
  6. Арбитражът предлага и възможности, които са немислими в държавните съдилища. Най - важна е възможността за избор на език, на който да се води производството. Освен това страните могат да определят как да се проведе самото производство. Например, те могат да изберат свидетели да не бъдат изслушвани, а доказването да се извърши единствено посредством писмени доказателства.
  7. Решенията на арбитража подлежат на съдебен контрол. Те могат да бъдат обжалвани пред Върховния касационен съд. Кой може да се възползва от арбитраж? Арбитражните съдилища решават граждански и търговски спорове, както и такива за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства. Физическите и юридически лица, страни в спора, могат да са с местожителство и седалище както в България, така и в чужбина.


    Арбитраж не се прилага при спорове за владение на недвижими имоти, при трудови правоотношения или спорове за вещни права.