Новини

"Принципи и правилник на помирителното производство в Арбитражен съд - София"

Арбитражният Съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

Спогодбата често е желан способ за разрешаване на международни и частни вътрешнотърговски спорове. Какво точно е необходимо, за да се пристъпи към помирително производство, разяснява арбитър Янко Нинов.

За да започне помирително производство, е необходимо страните да подадат молба до секретариата на Арбитражен съд - София. Тя може да бъде изпратена и по електронната поща. Ако това направи само едната от страните, секретариатът изпраща тази молба до другата страна и ѝ дава 15 - дневен срок за отговор дали ще участва или не в помирението. При липса на отговор или отказ, страната, подала молбата бива уведомена и ѝ се възстановяват 50 % от внесената такса. Ако другата страна приеме да участва в помирението, тя уведомява писмено секретариата за своето съгласие. Секретариатът образува производство по помирението и незабавно изпраща препис от становището на молителя. Следващата стъпка е да бъде определен аванс за разноски, който се дели по равно между страните и следва да бъде внесен в определен срок. Сред основните предимства на помирителното производство е , че страните могат да изберат помирител. Ако те не направят това, председателят на съда назначава неутрален помирител. Следва той да представи декларация за независимост и безпристрастност, както и за конфиденциалност по отношение на фактите и обстоятелствата, които са му станали известни. За изясняване на спорните обстоятелства и за обсъждане на възможните отстъпки, които всяка от страните би била склонна да направи с оглед доброволното уреждане на спора, помирителят може да се среща с всяка от страните поотделно, преди да ги покани за съвместно обсъждане на възможните варианти за помирение.

Сдружение Правна Помощ и Медиация предоставя помещение за срещи на помирителя със страните както и банковата си сметка за постигане на споразумението. Страните могат да участват в помирителното производство лични или чрез упълномощени трети лица, могат да бъдат подпомагани и от съветници. С оглед на конфиденциалността, трети лица могат да присъстват само с изричното съгласие и на двете страни в спора. Ако се постигне спогодба, тя бива приложена и към досието. Когато помирението е постигнато по спор по висящо дело пред Арбитражния съд София при Сдружение за Правна Помощ и Медиация, страните могат да поискат сключената от тях спогодба да се възпроизведе в арбитражно решение при уговорени условия.