Благоевград

АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД /АС БЛАГОЕВГРАД/ е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове.

АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД е създаден с решение на членовете на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, взето на 17.12.2012г. Със същото решение е приет Устав, Правилник, Тарифа и Списък на арбитрите на АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД.

АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. Споровете се разглеждат съобразно Правилник на АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД от арбитри, посочени в Списък на арбитрите при АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД.

АРБИТРАЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД предлага условия и ред за извънсъдебно уреждане на вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.