Пловдив

 

АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ /АСП/ е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове.

АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ е създаден с решение на членовете на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, взето на 17.12.2012г. Със същото решение е приет Устав, Правилник, Тарифа и Списък на арбитрите на АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ.

АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. Споровете се разглеждат съобразно Правилник на АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ от арбитри, посочени в Списък на арбитрите при АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ.

АРБИТРАЖЕН СЪД ПЛОВДИВ предлага условия и ред за извънсъдебно уреждане на вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.