1. Арбитражен съд Стара Загора при ППМ събира такса за доброволно споразумяване чрез помирител, която се определя по следния начин:

   а/ при подаване на искане за започване на производство по доброволно споразумяване чрез помирител от иницииращата/ите страна/и се внася такса в размер на 300 лева.

    б/ за всяка следваща индивидуална среща със страна по спора се внася такса в размер на 100 лева от страната, инициирала срещата.

2. При успешно приключване на процедурата със споразумение, страните дължат окончателна такса в размер на арбитражната такса посочена в §2, ал.1 от Тарифата за арбитражни такси и разноски на Арбитражен съд Стара Загора при ППМ.

3. При успешно приключване на процедурата със споразумение /спогодба/, която ще бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия, страните дължат окончателна такса в размер на 50 % от арбитражната такса посочена в §2, ал.1 от Тарифата за арбитражни такси и разноски на Арбитражен съд Стара Загора при ППМ.Тарифата е приета с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Правна помощ и медиация”, протокол № 4 от 17.12.2012г., в сила от 01.01.2013г. и е неразделна част към Правилник за помирение на Арбитражен съд Стара Загора при ППМ.