ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г. , в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Възложител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Изпълнител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема на свой риск да извърши следното: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , и да го предаде на Възложителя.

(2) Изработката следва да бъде извършена съгласно Заданието на Възложителя, което е неразделна част - Приложение № 1 към този договор.

(3) Изработката следва да бъде извършена с материали и средства на Изпълнителя.

(4) Възложителят се задължава да приеме изработеното и да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията, уговорени в този договор.

II. СРОК НА ИЗРАБОТКАТА

Чл. 2. Изработеното съгласно предходния член следва да бъде завършено и предадено на Възложителя в срок до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 3. (1) За изработеното съгласно този договор Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на . . . . . . . . . . . . лева.

(2) Възнаграждението по предходната алинея включва цената на материалите и на изразходваните от Изпълнителя средства.

(3) Възнаграждението съгласно ал. 1 е окончателно и не може да се променя, включително и при промяна на цените на материалите и на работната ръка.

Чл. 4. (1) Възнаграждението по предходния член се заплаща, както следва:

- . . . . . . . . . . . . % - авансово в . . . . . . . . . . . -дневен срок от сключването на този договор;

- останалата част - в . . . . . . . . . . . -дневен срок след приемането на изработеното.

(2) Възнаграждението се заплаща в брой в офиса на Изпълнителя, на адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , или по банков път по сметка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Изпълнителят е длъжен:

1. със свои сили и средства и на свой риск да изработи уговореното съгласно чл. 1;

2. да извърши качествено работата, като изработеното трябва да отговаря напълно на изискванията, посочени в Заданието на Възложителя;

3. да влага подходящи и качествени материали при извършване на работата;

4. да уведоми незабавно Възложителя, ако в хода на работата установи, че изпълнението на някои от изискванията на Заданието е невъзможно или ще доведе до недостатъци на изработеното, и/или до негодност за предвиденото му предназначение;

5. да уведоми незабавно Възложителя, ако изпадне в невъзможност да изпълни възложената му работа.

(2) Изпълнителят е длъжен да осигури възможност на Възложителя да проверява изпълнението на работата.

(3) Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на Възложителя относно извършваната работа, освен ако тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или по естеството си излизат извън рамките на Заданието и предмета на този договор.

(4) Изпълнителят носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители, както и за работата на привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от Възложителя.

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да предаде изработеното в срока по чл. 2.

(2) Изпълнителят уведомява Възложителя за завършването на работата и го кани да прегледа и приеме изработеното.

Чл. 7. Изпълнителят има право:

1. да иска Възложителят да получи изработеното;

2. да получи уговореното в чл. 3 възнаграждение;

3. да иска изменение на Заданието, ако изпълнението му е невъзможно или ще доведе до недостатъци или негодност на изработеното.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) Възложителят е длъжен да окаже на Изпълнителя необходимото съдействие за извършване на възложената работа.

(2) Съдействието съгласно предходната алинея включва също:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 9. (1) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора, като не нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя и не пречи на работата му.

(2) Ако установи, че Изпълнителят се отклонява съществено от Заданието и няма да изпълни работата съгласно уговореното или че ще забави завършването на работата с повече от . . . . . . . . . дни, Възложителят може да развали този договор, като писмено уведоми Изпълнителя.

Чл. 10. (1) Възложителят е длъжен да приеме изработеното, ако то съответства на Заданието и уговореното в този договор.

(2) Възложителят трябва да извърши огледа и да приеме изработеното в срок от . . . . . . . . . . . . дни, след като получи уведомлението съгласно чл. 6, ал. 2.

(3) Огледът и приемането на изработеното се извършва в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) За приемането на изработеното страните подписват приемо-предавателен протокол, в който се отразяват възраженията на Възложителя.

(5) Ако в срока по ал. 2 Възложителят не се яви да прегледа и приеме изработеното, то се счита прието без възражения и рискът от случайното му погиване или повреждане преминава върху Възложителя.

Чл. 11. (1) При приемането на изработеното Възложителят трябва да направи всички възражения за неправилно изпълнение.

(2) Възраженията за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения преглед или се проявят по-късно, Възложителят трябва да направи веднага след откриването им, освен ако Изпълнителят е знаел за недостатъците.

(3) Ако Възложителят не направи възражения съгласно предходните алинеи, изработеното се счита прието.

Чл. 12. (1) Ако Изпълнителят се е отклонил от Заданието или ако изработеното има недостатъци, Възложителят може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното в даден от него подходящ срок без заплащане;

2. заплащане на разходите, необходими за поправката;

3. съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако отклонението от Заданието или недостатъците са толкова съществени, че изработеното е негодно за уговореното или обикновеното му предназначение, Възложителят може да развали договора.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Този договор се прекратява:

1. с приемането на изработеното от Възложителя;

2. по взаимно писмено съгласие между страните;

3. при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) Ако обективната невъзможност за изпълнение е настъпила, след като част от възложената работа е била изпълнена и тя може да бъде полезна на Възложителя, Изпълнителят има право на съответна част от възнаграждението.

Чл. 14. (1) Възложителят може да развали договора при условията на чл. 9, ал. 2 и на чл. 12, ал. 2.

(2) След като е започнало изпълнението, Възложителят може да прекрати договора, ако има основателни причини за това.

(3) В случая по предходната алинея Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя направените разходи и извършената до момента работа, както и печалбата, която Изпълнителят би получил от изпълнението на работата.

Чл. 15. Изпълнителят може да прекрати договора, ако при условията и след уведомяването съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 Възложителят в разумен срок не извърши нужните промени в Заданието.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. (1) При пълно неизпълнение на възложената работа, съответно при разваляне на договора съгласно чл. 12, ал. 2 или чл. 9, ал. 2 Изпълнителят дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . % от размера на възнаграждението съгласно чл. 3, ал. 1.

(2) При забава за предаване на изработеното в срока по чл. 2 Изпълнителят дължи неустойка в размер на . . . . % от възнаграждението съгласно чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от . . . % общо.

Чл. 17. (1) При забава за заплащане на възнаграждението в сроковете по чл. 4 Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на . . . . % от неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . % общо.

(2) При забава за приемане на изработеното съгласно чл. 10, ал. 2 Възложителят дължи неустойка в размер на . . . . % от възнаграждението съгласно чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . . . % общо.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

- на Възложителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- на Изпълнителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 19. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 20. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 21. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Този договор се състои от . . . . страници, като включва още Приложение № 1 - Задание от . . . . . . . страници. Договорът и приложението към него се съставиха и подписаха в по два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

 

За Възложителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 

За Изпълнителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )