ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г. , в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Консигнант, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Консигнатор, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Консигнантът възлага на Консигнатора да продава от свое име, но за сметка на Консигнанта стоката, посочена в приемо-предавателни протоколи, срещу възнаграждение (комисиона), платимо в размера, сроковете и по начина, уговорени в този договор.

(2) Правата и задълженията по сделките с третите лица възникват за Консигнатора, който е длъжен да ги прехвърли на Консигнанта. Консигнантът е длъжен да приеме прехвърлянето на правата и задълженията, ако сделките с третите лица са сключени съгласно указанията му и в съответствие с този договор.

Чл. 2. При изпълнение на този договор страните ще спазват следните условия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАТОРА

Чл. 3. Консигнаторът e длъжен да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец.

Чл. 4. Консигнаторът e длъжен да продава стоката при максимално благоприятни за Консигнанта условия.

Чл. 5. (1) Консигнаторът е длъжен да приеме стоката и да я съхранява, като вземе всички необходими мерки за предпазването й от липси и повреди.

(2) Предаването на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, който се подписва от страните. Констатациите в приемо-предавателния протокол обвързват страните относно количеството на получена стока, вида й и наличието на недостатъци.

(3) Ако в стоката настъпи промяна, която би я обезценила, Консигнаторът е длъжен да уведоми незабавно Консигнанта и да предприеме всички необходими действия, за да предпази Консигнанта от по-големи вреди.

Чл. 6. На Консигнатора се забранява да продава на кредит (разсрочено плащане) предоставената от Консигнанта стока.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАНТА

Чл. 7. (1) Консигнантът е длъжен да предаде стоката на Консигнатора. Мястото на предаване на стоката е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Консигнантът не е длъжен да осигури (предаде) нова стока, ако стойността на стоката, която вече е предадена на Консигнатора, но не е отчетена като продадена, надвишава сумата от . . . . . . . . . . . . . . . лева.

Чл. 8. Консигнантът се задължава да заплаща на Консигнатора възнаграждение, определено съгласно чл. 12 от този договор.

IV. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 9. Консигнаторът се задължава всеки месец да се отчита пред Консигнанта за извършените продажби и да му предава натрупаните от продажбите суми. Отчитането трябва да се извърши до . . . . . . . . . число на месеца, следващ месеца, в който са извършени продажбите.

Чл. 10. (1) В срок до . . . . . . . . . дни след изтичане срока на действие на този договор или след прекратяването му Консигнаторът е длъжен:

- да се отчете пред Консигнанта за извършените продажби;

- да му предаде натрупаните от продажбите суми;

- да му върне непродадената стока.

(2) Стоката трябва да бъде върната в състоянието, в което е получена от Консигнатора.

Чл. 11. При изтичане срока на действие на договора или при прекратяването му Консигнантът е длъжен да приеме обратно непродадената стока.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (КОМИСИОНА)

Чл. 12. Консигнаторът има правото на възнаграждение (комисиона) в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % от стойността на продадената стока.

Чл. 13. Консигнаторът може да прихваща възнаграждението си по предходния член от сумите, които отчита съгласно чл. 9 и чл. 10 от този договор.

VI. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Този договор се сключва за срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , считано от датата на подписването му.

Чл. 15. (1) Този договор може да бъде прекратен от всяка от страните с . . . . . . . . . . . . . . . . . . месечно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. Ако Консигнаторът не се отчете в срока по чл. 9 и не предаде получената при продажбите сума, той дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % от непредадената сума за всеки ден забава, но за не повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дни.

Чл. 17. Ако при изтичане срока на действие на този договор или при прекратяването му Консигнаторът не се отчете и не предаде останалата стока в срока по чл. 10, ал. 1, той дължи неустойка в двойния размер на стойността на неотчетената стока и непредадената сума.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

- на Консигнанта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- на Консигнатора: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 19. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Чл. 20. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 21. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Този договор се състои от . . . . страници и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

 

За Консигнанта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 

За Консигнатора: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )