ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г., в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., наричан по-долу Лизингодател, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Лизингополучател, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя за ползване при условията на този договор следното имущество: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., наричано по-долу Добект на лизингаУ, което е подробно описано в спецификация, неразделна част от този договор (Приложение № 1).

(2) Обектът на лизинга ще се ползва съгласно предназначението си за следното: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Срещу отстъпеното ползване Лизингополучателят се задължава да заплаща възнаграждение под формата на лизингови вноски.

(4) При определените в този договор условия Лизингополучателят може да придобие собствеността върху обекта на лизинга.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Този договор се сключва за срок от . . . . . . . . . . . . . . . . години, считано от предаването на обекта на лизинга на Лизингополучателя.

(2) Срокът по предходната алинея може да бъде продължен с писмено споразумение между страните.

(3) Ако поне . . . . . . . . месеца преди изтичането на срока по ал. 1 Лизингополучателят заяви на Лизингодателя, че желае да продължи ползването на обекта на лизинга и след срока по ал. 1, Лизингодателят е длъжен да предпочете Лизингополучателя при равни или близки други условия, ако след изтичане на срока на този договор отдава обекта на лизинга за ползване.

III. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ЛИЗИНГА

Чл. 3. (1) Лизингодателят е длъжен да предаде обекта на лизинга на Лизингополучателя в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -дневен срок, считано от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Лизингодателят е длъжен да уведоми Лизингополучателя за деня и предполагаемия час на предаването поне . . . . . . дни предварително.

Чл. 4. (1) Мястото на предаването е: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Подготовката и транспортирането на обекта на лизинга до мястото на предаване се извършва от Лизингодателя, като разноските са за сметка на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Във връзка с подготовката, транспортирането и предаването на обекта на лизинга Лизингодателят е длъжен да извърши следното: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 5. (1) Лизингодателят е длъжен да предаде обекта на лизинга в състоянието и комплектността, посочени в спецификацията - Приложение № 1 към този договор.

(2) Лизингодателят е длъжен да предаде на Лизингополучателя и следните документи, свързани с този договор и обекта на лизинга: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) За предаването на обекта на лизинга се подписва приемо-предавателен протокол, в който се посочват: комплектността и състоянието на обекта на лизинга към момента на предаването му; предадените документи съгласно предходната алинея; възраженията на Лизингополучателя, както и други обстоятелства, имащи значение за договора.

(4) В протокола по предходната алинея се посочват и известните на Лизингодателя недостатъци на обекта на лизинга, освен ако те са били писмено констатирани в този договор или приложенията към него.

Чл. 6. (1) В . . . . . . . . . . . . срок след предаването Лизингополучателят е длъжен да прегледа обекта на лизинга и ако установи недостатъци, които го правят негоден за уговореното ползване или значително затрудняват ползването или лишават Лизингополучателя от ползите, които разумно е очаквал да извлече от ползването, е длъжен незабавно да уведоми Лизингодателя. Ако в този срок Лизингополучателят не направи възражения, обектът на лизинга се счита приет.

(2) Ако веднага след уведомяването му съгласно предходната алинея Лизингодателят не предприеме действия за отстраняване на недостатъците или ако въпреки предприетите от него действия недостатъците не са отстранени, Лизингополучателят може по свой избор:

1. да иска съответно намаляване на лизинговото възнаграждение;

2. да отстрани сам недостатъците за сметка на Лизингодателя. В този случай Лизингополучателят може да прихване направените разходи срещу съответна част от лизинговото възнаграждение;

3. да прекрати едностранно този договор, без да дава допълнителен срок за отстраняване на недостатъците.

(3) Лизингодателят отговаря съгласно предходните алинеи и за скрити недостатъци, които са съществували към момента на предаването на обекта на лизинга, но са се проявили след срока по ал. 1.

IV. ЛИЗИНГОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 7. (1) За ползването съгласно този договор Лизингополучателят дължи лизингово възнаграждение, както следва:

1. Първоначална еднократна вноска в размер на . . . . . . . . . . . . . . лева, която трябва да се плати в . . . . . . . . . . . . . . . . . срок от сключването на този договор.

2. Периодични лизингови вноски, които са посочени по размер и срокове за плащане в Графика за плащане на лизинговите вноски - Приложение № 2 към този договор.

(2) Размерът на периодичните лизингови вноски може да се предоговаря на периоди, не по-малки от . . . . . . . . . . . . . . . . месеца, ако са налице едновременно следните условия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Лизингополучателят може да плаща лизингови вноски преди съответния срок при следните условия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Лизинговите вноски се плащат по банков път по следната сметка на Лизингодателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА НА ЛИЗИНГА. ПОДОБРЕНИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВА

Чл. 8. Лизингодателят е длъжен да предаде обекта на лизинга в състояние, което отговаря на ползването съгласно този договор.

Чл. 9. (1) Лизингодателят е длъжен да осигури несмущаваното ползване на обекта на лизинга.

(2) За срока на действие на този договор Лизингодателят няма право да отстъпва ползването на обекта на лизинга на трети лица или да учредява и прехвърля на трети лица права, които биха могли да противопоставят на Лизингополучателя.

(3) При евентуални претенции от трети лица всички разходи по съдебни процеси, юридически услуги и други подобни се поемат от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Лизингодателят гарантира, че трети лица нямат права по отношение на обекта на лизинга, които могат да противопоставят на Лизингополучателя.

Чл. 10. (1) Лизингополучателят e длъжен да ползва обекта на лизинга съгласно предназначението му и уговореното в този договор, като полага грижата на добрия търговец.

(2) Лизингополучателят е длъжен да спазва инструкциите на производителя и техническите правила за използване на обекта на лизинга.

(3) Лизингополучателят е длъжен да поддържа обекта на лизинга в добро състояние, като текущата поддръжка и профилактика са за негова сметка.

(4) Лизингополучателят е длъжен да отстранява за своя сметка и всички повреди и недостатъци, които са възникнали, след като му е предаден обектът на лизинга, с изключение на тези, които се обхващат от гаранционното поддържане съгласно раздел VI.

Чл. 11. Ползите (продукция, паричните средства и др. под.), които са получени от Лизингополучателя в резултат от използването на обекта на лизинга, са негова собственост.

Чл. 12. (1) Лизингополучателят няма право без писмено съгласие на Лизингодателя да отчуждава, отдава за временно ползване чрез сублизинг или под друга форма обекта на лизинга или отделни части от него.

(2) Лизингополучателят няма право без писмено съгласие на Лизингодателя да прехвърля на трети лица правата по този договор.

(3) Лизингополучателят няма право без писмено съгласие на Лизингодателя да залага обекта на лизинга или да апортира собствеността или ползването на обекта на лизинга в капитала на търговски дружества или да го внася в граждански дружества или други подобни форми на съвместна дейност.

Чл. 13. (1) Лизингополучателят няма право да преработва, изменя, преустройва и/или извършва подобрения на обекта на лизинга или отделни негови части без писмено съгласие от Лизингодателя.

(2) Когато със съгласието на Лизингодателя Лизингополучателят със свои средства е извършил подобрения, които не могат да бъдат отделени и вдигнати без вреда за обекта на лизинга, Лизингополучателят може да иска да му бъде заплатена от Лизингодателя по-малката сума между направените разноски за подобренията и увеличената стойност на обекта на лизинга вследствие на тези подобрения.

(3) Лизингодателят не дължи стойността на неотделимите подобрения, ако те са извършени без негово съгласие.

(4) Извършените от Лизингополучателя подобрения, които могат да се отделят без или с незначително увреждане на обекта на лизинга, са негова собственост и той може да ги вдигне при прекратяване на този договор. Лизингополучателят е длъжен да отстрани причинените във връзка с отделянето увреждания на обекта на лизинга до връщането му на Лизингодателя. Ако не стори това, Лизингополучателят дължи като неустойка двойния размер на разноските, необходими за отстраняването.

(5) Дори при съгласие от Лизингодателя, Лизингополучателят няма право да извършва изменения и подобрения на обекта на лизинга, ако те нарушават правила и норми от публичен характер.

Чл. 14. (1) Лизингополучателят е длъжен да осигурява възможност на Лизингодателя в рамките на работното време да проверява състоянието на обекта на лизинга и начина на ползването и поддържането му.

(2) Лизингополучателят е длъжен да се съобразява с обоснованите инструкции и препоръки от Лизингодателя във връзка с ползването и съхранението на обекта на лизинга.

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ. СРОК

Чл. 15. (1) Лизингодателят гарантира и носи отговорност за качеството и годността на обекта на лизинга за ползването му съгласно този договор за срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , считано от предаването на обекта на лизинга на Лизингополучателя.

(2) В рамките на срока по предходната алинея Лизингодателят се задължава за своя сметка да отстранява недостатъците и повредите на обекта на лизинга, както и отклоненията му от уговорените показатели.

(3) Лизингодателят е длъжен да предприеме действия за отстраняване на недостатъка или повредата не по-късно от . . . . . . . . . . . дни след уведомяването му.

(4) Ако Лизингодателят не отстрани недостатъка, съответно повредата в срок до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . след уведомяването му, Лизингополучателят не дължи съответна част от лизинговото възнаграждение за срока, през който не е могъл да ползва обекта на лизинга и може:

1. да отстрани сам недостатъка, съответно повредата за сметка на Лизингодателя, като прихване направените разноски срещу съответна част от лизинговото възнаграждение;

2. да прекрати едностранно този договор, ако недостатъкът, повредата или отклонението правят обекта на лизинга негоден за уговореното ползване или значително затрудняват ползването или лишават Лизингополучателя от ползите, които разумно е очаквал да извлече от ползването.

Чл. 16. (1) Лизингодателят не носи гаранционна отговорност съгласно предходния член за недостатъци, повреди и отклонения, които са вследствие на ползване на обекта на лизинга в нарушение на уговореното в този договор или на предписанията, инструкциите, техническите изисквания и др. под. на производителя и на Лизингодателя.

(2) Гаранционната отговорност на Лизингодателя не обхваща и бързо износващите се части и консумативи, посочени в Приложение № 3 към този договор. Тяхната поправка и подмяна, включително и в гаранционния срок, е за сметка на Лизингополучателя.

VII. РИСК. ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл. 17. Рискът от случайното погиване или повреждане на обекта на лизинга се носи от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 18. (1) Лизингополучателят е длъжен да застрахова обекта на лизинга на името и в полза на Лизингодателя.

(2) Застраховката трябва да покрива следните рискове: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Обектът на лизинга се застрахова според действителната му стойност, като застрахователната сума не може да е по малка от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева.

(4) Лизингодателят може да откаже да предаде обекта на лизинга в срока по чл. 3, ал. 1, ако Лизингополучателят не е сключил договора за застраховка съгласно този член и не може да му предаде застрахователната полица.

VIII. СОБСТВЕНОСТ НА ОБЕКТА НА ЛИЗИНГА. ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 19. (1) Лизингодателят остава собственик на обекта на лизинга и през времето на действие на този договор.

(2) При монтажа и експлоатацията Лизингополучателят няма право да прикрепва трайно обекта на лизинга или отделни негови части към земя или сгради, ако това се извършва по такъв начин, който може да доведе до приращение или присъединяване, както и до каквито и да било вещни права за Лизингополучателя или за трети лица върху обекта на лизинга.

(3) Лизингодателят остава собственик и може да вдигне обекта на лизинга (или отделни негови части) дори когато той е прикрепен трайно към земя и/или сгради и отделянето му може да увреди последните.

(4) Лизингополучателят е длъжен по недвусмислен начин да обозначи обекта на лизинга като собственост на Лизингодателя.

(5) Лизингополучателят няма право да извършва никакви правни или фактически действия, които могат да създадат впечатление, че той е собственик на обекта на лизинга или че Лизингодателят не е собственик.

Чл. 20. Лизингополучателят може да придобие собствеността на обекта на лизинга по време на действието на този договор или след изтичането на срока му, ако са изпълнени уговорените по-долу условия.

Чл. 21. (1) Лизингополучателят може да придобие обекта на лизинга по време на действието на този договор, като отправи едностранно писмено волеизявление за това и заплати на Лизингодателя цена на изкупуване, която се определя по следния начин: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) За да възникне правото на изкупуване по предходната алинея, трябва да са налице също и следните условия:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(3) Правото на изкупуване по ал. 1 може да бъде упражнено не по-рано от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и не по-късно от . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 22. (1) След изтичането на срока на този договор Лизингополучателят може да придобие собствеността на обекта на лизинга, ако са налице следните условия:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Прехвърлянето на собствеността съгласно предходната алинея се извършва чрез подписване на договор за продажба, като Лизингополучателят (купувач) се задължава да заплати цена за придобиването, която се определя по следния начин: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Условията, уговорени в ал. 1 и 2, имат характера на предварителен договор по смисъла на чл. 19 ЗЗД, като Лизингополучателят има правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.

(4) Правото на Лизингополучателя да придобие собствеността на обекта на лизинга чрез сключване на договор за продажба съгласно този член се погасява, ако Лизингополучателят не го упражни в срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . след изтичането на срока на този договор, като отправи писмена покана до Лизингодателя за сключване на договора за продажба.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА ОБЕКТА НА ЛИЗИНГА

Чл. 23. (1) Този договор се прекратява с изтичането на срока му съгласно чл. 2, ал. 1.

(2) След изтичането на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от сключването на този договор Лизингополучателят може да го прекрати едностранно, като предизвести Лизингодателя поне . . . . . . . . . . . . . . месеца предварително.

(3) Ако прекрати договора по реда на предходната алинея, Лизингополучателят е длъжен да заплати на Лизингодателя сумата от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева, както и всички лизингови вноски, дължими за периода до прекратяването.

Чл. 24. (1) Лизингодателят може предсрочно да прекрати договора за в бъдеще чрез едностранно писмено волеизявление, адресирано до Лизингополучателя, ако:

1. Лизингополучателят не изпълнява задълженията си по чл. 10, чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 18 и чл. 19, ал. 5;

2. Лизингополучателят е в забава за плащане на лизингова вноска, която е продължила повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

3. Лизингополучателят не е заплатил две или повече лизингови вноски;

4. За Лизингополучателя е открито производство по ликвидация или несъстоятелност.

(2) В случаите по т. 1, 2 и 3 на предходната алинея Лизингодателят дава допълнителен срок за изпълнение и отстраняване на последиците от неизпълнението, след безрезултатното изтичане на който договорът се прекратява.

Чл. 25. Лизингополучателят може предсрочно да прекрати договора чрез едностранно писмено волеизявление, адресирано до Лизингодателя, ако:

1. Лизингодателят е в забава за предаване на обекта на лизинга, която забава е продължила повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

2. са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2, т. 3 или чл. 15, ал. 4, т. 2;

3. Лизингодателят е в неизпълнение на задълженията си по чл. 9.

Чл. 26. (1) Лизингополучателят е длъжен да върне обекта на лизинга на Лизингодателя в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . срок след прекратяването на този договор, освен ако е упражнил правото си за изкупуването му.

(2) Лизингополучателят уведомява Лизингодателя за деня и предполагаемия час на връщането поне . . . . . . . . . . . . дни предварително.

(3) Мястото, където трябва да бъде върнат обектът на лизинга, е: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Подготовката на обекта на лизинга за връщането му и транспортирането му до посоченото в предходната алинея място се извършва от Лизингополучателя, като разноските са за негова сметка.

Чл. 27. (1) Лизингополучателят е длъжен да върне обекта на лизинга в състоянието, в което го е получил, като се отчете обичайното му изхабяване при ползването съгласно този договор.

(2) Лизингополучателят е длъжен да върне и свързаните с обекта на лизинга документи, които е получил от Лизингодателя.

(3) За връщането на обекта на лизинга се подписва приемо-предавателен протокол, в който се посочват: комплектността и състоянието на обекта на лизинга към момента на връщането му; предадените документи съгласно предходната алинея; възраженията на Лизингодателя, както и други обстоятелства, имащи значение за договора.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28. (1) Всяка от страните дължи обезщетение на другата страна за причинените вреди и пропуснатите ползи, които са пряка последица от виновното й неизпълнение по този договор. Обезщетението се определя съгласно разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България и уговореното в този договор.

(2) Страната не носи отговорност, ако неизпълнението (включително и забавата за изпълнение) е причинено от непреодолима сила, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, стачки, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи.

(3) За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(5) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната-длъжник трябва да уведоми писмено другата страна в . . . . . -дневен срок. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или общински орган, или с удостоверение от БТПП.

(6) Ако уведомяването съгласно предходната алинея не бъде извършено, страната-длъжник не може да се позовава на непреодолимата сила.

(7) Ако непреодолимата сила препятства изпълнението на съществена част от този договор и продължи повече от . . . . . . . . . . . . . . . . без признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 29. (1) При забава за предаване на обекта на лизинга съгласно чл. 3 Лизингодателят дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . лева за всеки ден забава, но за не повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . дни.

(2) Ако Лизингодателят е в неизпълнение на задължението си съгласно чл. 6, Лизингополучателят, освен правата по чл. 6, ал. 2 има право и на неустойка, която се определя по следния начин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Ако Лизингодателят е в неизпълнение на задълженията си съгласно чл. 9, той дължи неустойка в размер, равен на размера на първоначалната лизингова вноска, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1.

(4) Ако Лизингодателят е в неизпълнение на задълженията си съгласно чл. 15, той дължи неустойка, която е равна на двойния размер на разноските, необходими за отстраняването на недостатъка или повредата.

(5) Ако при наличие на уговорените предпоставки Лизингодателят възпрепятства придобиването на обекта на лизинга от Лизингополучателя съгласно чл. 21 и чл. 22, Лизингодателят дължи неустойка, която е равна на двойния размер на цената на изкупуване, съответно на цената на придобиване.

Чл. 30. (1) Ако Лизингополучателят е в забава за плащане на лизинговото възнаграждение или на част от него, той дължи на Лизингодателя неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . % от неплатената сума за всеки ден забава.

(2) Ако Лизингополучателят е в неизпълнение на някое от задълженията си по чл. 12, той дължи неустойка, която е равна на двойния размер на първоначалната лизингова вноска съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1.

(3) Ако Лизингополучателят е в неизпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, той дължи неустойка, която се определя по следния начин: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) За всеки случай на възпрепятстване на Лизингодателя да упражни правото си по чл. 14, ал. 1 Лизингополучателят му дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева.

(5) При неизпълнение на някое от задълженията си съгласно чл. 19 Лизингополучателят дължи неустойка, която се определя по следния начин: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

- на Лизингодателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- на Лизингополучателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 32. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 33. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 34. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Чл. 35. Договорът изразява всички договорни условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение на изрично посочените в него.

 Този договор се състои от . . . . страници, като включва още: Приложение № 1 от . . . . . . . страници; Приложение № 2 - Графика за плащане на лизинговите вноски от . . . . . . . . . страници и Приложение № 3 от . . . . . . . страници. Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в по два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

 

За Лизингодателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                            (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 

За Лизингополучателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                            (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )