ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Днес, ............. 20.... г., в гр. .................., се сключи настоящият договор за наем между: ............................................................................, наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ,

И ............................................................................, наричан по-долу НАЕМАТЕЛ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване ................................................................., наричана по-долу ВЕЩТА, срещу възнаграждение.

Чл. 2. Наемателят се задължава да си служи с наетата вещ по следния начин ..................................................................

Чл. 3. Наемателят няма право да пренаема вещта без съгласието на наемодателя.

Чл. 4. (1) Наемодателят се задължава да предаде вещта на наемателя за ползване до (на) .............. 20.... г. в състояние, което отговаря на целите, за които е наета. При предаването той е длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на вещта, които са му известни.

(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на вещта и незабавно да съобщи на наемодателя своите възражения. В този случай наемателят може да иска поправянето й или съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора, както и да иска обезщетение.

(3) Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетата вещ, които наемателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора, освен ако недостатъците са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата от неговото домакинство.

(4) Предаването на вещта, нейното състояние, както и възраженията на наемателя се удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор.

II. НАЕМНА ЦЕНА

Чл. 5. Наемодателят предоставя вещта на наемателя срещу наемна цена в размер на ........................................................... лева месечно.

Чл. 6. (1) Наемателят изплаща авансово на наемодателя първата наемна вноска в срок .................... от сключването на договора.

(2) Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до ................. число на месеца, следващ този, през който е ползвана вещта.

(3) Плащането се извършва по следния начин .........................

(4) Наемодателят издава разписка за получената наемна вноска.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. (1) Наемодателят е длъжен да предаде вещта на наемателя съобразно правилата, посочени в чл. 4 от този договор.

(2) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетата вещ от наемателя. Той дължи обезщетение за всички вреди, причинени от евентуално отстраняване на наемателя от вещта от страна на трето лице, както и неустойка в размер ........................................ лева.

Чл. 8. (1) Наемодателят е длъжен да поддържа вещта в състояние, което я прави годно за използване по начина, указан по-горе в чл. 2.

(2) Наемодателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от наемателя и не се дължат на обикновеното употребление на вещта. Ако той откаже да изпълни това си задължение, наемателят има право да отстрани сам повредите с грижата на добър стопанин, като прихване стойността на направените разходи срещу наема, или да развали договора. Наемателят може да иска и обезщетение за причинени вреди, но само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря.

(3) Всички повреди, свързани с обикновеното употребление на вещта, както и тези, свързани с използването на вещта по начин, различен от посочения по-горе в чл. 2, са за сметка на наемателя.

(4) Наемодателят има право да извърши основен ремонт, когато той е наложителен с оглед на състоянието на вещта. В този случай наемателят е длъжен да търпи извършването на ремонта.

(5) Наемодателят има право да подобрява вещта само със съгласието на наемателя. Същото важи и за подобрения, извършвани от наемателя.

(6) Всички разходи, свързани с ползването на вещта, са за сметка на наемателя.

Чл. 9. При прехвърляне на вещта наемодателят е длъжен да защити пред приобретателя правата на наемателя, произтичащи от този договор. В противен случай наемателят има право да развали договора без предупреждение.

Чл. 10. (1) Наемателят е длъжен да плаща наемната цена по начина и в сроковете, посочени по-горе.

(2) При забава в плащането на наемна вноска наемателят дължи неустойка в размер на ...............% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от ...................

(3) Ако наемната вноска и неустойката по предходната алинея не бъдат платени в продължение на ........... дни от изтичане на срока по чл. 6, ал. 2, наемодателят има право да развали договора след 7-дневно (писмено) предизвестие.

Чл. 11. (1) Наемателят е длъжен да върне вещта след прекратяването на договора в същото състояние, в което е била предадена, като се отчита обичайното изхабяване.

(2) Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползването на вещта. Той дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са причинени от лица от неговото домакинство.

(3) Връщането на вещта и евентуалните възражения на наемодателя се удостоверяват с протокол.

Чл. 12. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху наетата вещ.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. (1) Настоящият договор се сключва за срок ................... от датата на подписването му.

(2) Ако след изтичането на наемния срок по ал. 1 наемателят продължи да ползва наетата вещ със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределен срок.

Чл. 14. Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие;

2. при изтичане на срока;

3. едностранно с (писмено) предизвестие до другата страна, направено поне ................ месеца (дни) по-рано;

4. едностранно без предизвестие при неплащане на наемна вноска в срока по чл. 10, ал. 3 от този договор;

5. при погиване на вещта.

Чл. 15. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ: ...............                                                     НАЕМАТЕЛ: ...............