ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г. , в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Доверител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Довереник, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Доверителят възлага, а Довереникът приема да извърши от името и за сметка на Доверителя следните правни действия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) При изпълнение на поръчката Довереникът трябва да се спази следните изисквания:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 2. (1) За изпълнението на поръчката съгласно чл. 1 Доверителят се задължава:

1. да заплати на Довереника възнаграждение в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . лева в срок от . . . . . . . . дни, след като Довереникът отчете изпълнението на поръчката;

2. да заплати на Довереника направените по изпълнението на поръчката разноски.

(2) Разноските съгласно т. 2 на предходната алинея се заплащат в . . . . . . -дневен срок, след като Довереникът представи документ, който доказва извършването им.

(3) Доверителят не е длъжен да заплати разноските, които надвишават сумата от . . . . . . . . . . . . . . . . лева общо, освен ако предварително е дал съгласието си за надвишаването.

Чл. 3. (1) Довереникът трябва да изпълни поръчката в срок до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , считано от деня на сключването на този договор.

(2) Този срок съответно се удължава при забава на Доверителя да даде необходимото съдействие.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 4. (1) Довереникът е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия стопанин;

2. да изпълни поръчката съгласно уговореното в този договор и указанията на Доверителя;

3. да изпълнява нарежданията на Доверителя относно изпълнението на поръчката;

4. да изпълни поръчката лично;

5. по искане на Доверителя да го уведомява за хода на изпълнението на поръчката;

6. да уведоми Доверителя при възникване на пречки или невъзможност за изпълнение на поръчката;

7. да съхранява грижливо имуществото и паричните средства, които са му предоставени за изпълнението на поръчката;

8. да уведоми Доверителя за изпълнението на поръчката;

9. да предаде на Доверителя всичко, което е получил при изпълнение на поръчката;

10. да представи на доверителя отчет за направените разходи, придружен с доказващи ги документи.

(2) Довереникът може да се отклони от изискванията и указанията за изпълнение на поръчката, след като получи съгласието на Доверителя. Когато отклонението е в явен интерес на Доверителя или изчакването на съгласието му за него ще доведе до съществени вреди за Доверителя, то може да се извърши и преди получаване на съгласието. При всички случаи Довереникът трябва незабавно да уведоми Доверителя за отклонението.

(3) Довереникът може да възложи изпълнението на поръчката или на отделни действия по нея на друго лице само при писмено съгласие от Доверителя. Когато заместването е в явен интерес на Доверителя или изчакването на съгласие ще доведе до съществени вреди за Доверителя, то може да се извърши и преди получаване на съгласието. При всички случаи Довереникът трябва незабавно да уведоми Доверителя за заместването.

(4) Когато изпълни поръчката, Довереникът е длъжен без забавяне да уведоми Доверителя, да му представи отчет за изпълнението и за направените разходи и да му предаде всичко, което е получил при изпълнението на поръчката.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 5. Доверителят е длъжен:

1. да упълномощи Довереника за действията, предмет на този договор;

2. да осигури и предаде на Довереника средствата, необходими за изпълнение на поръчката;

3. да предостави на Довереника документите и информацията, необходими за изпълнение на поръчката;

4. да приеме резултатите от поръчката;

5. да заплати на Довереника направените във връзка с поръчката разноски;

6. да заплати на Довереника възнаграждението съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие;

2. с изпълнението и отчитането на поръчката;

3. при обективна невъзможност за изпълнение на поръчката;

4. при смърт или поставянето под запрещение на някоя от страните, съответно при прекратяването на юридическо лице, страна по този договор;

5. при оттегляне на поръчката от Доверителя;

6. при отказ на Довереника от поръчката.

(2) При прекратяване на договора поради обективна невъзможност Доверителят трябва да заплати на Довереника направените до момента разноски, както и възнаграждение, съответно на извършената работа.

(3) При прекратяване на договора поради оттегляне на поръчката от Доверителя той е длъжен да плати на Довереника направените до оттеглянето разноски, както и уговореното възнаграждение.

(4) Доверителят е длъжен да приеме действията на Довереника след прекратяването на поръчката, ако Довереникът не е знаел и не е могъл да узнае за нейното прекратяване.

Чл. 8. (1) Доверителят може да развали този договор, ако:

1. Довереникът не изпълни поръчката в срока по чл. 3;

2. Довереникът съществено се отклонява от изискванията и указанията за изпълнение на поръчката;

3. Довереникът не предприеме действия по изпълнение на поръчката в . . . . . . . . . . . -дневен срок от сключването на този договор или стане явно, че няма да може да изпълни поръчката в срока по чл. 3.

(2) Договорът се счита за развален, ако Довереникът не отстрани неизпълнението в . . . . . . . . . . -дневен срок след писменото му уведомяване за развалянето.

Чл. 9. (1) Довереникът може да развали този договор, ако Доверителят не изпълнява задълженията си по чл. 5, т. 1, 2 и 3.

(2) Договорът се счита за развален, ако Доверителят не отстрани неизпълнението в . . . . . . . . . . -дневен срок след писменото му уведомяване за развалянето.

(3) При разваляне на договора по този член Довереникът има право да му бъдат възстановени разноските, направени във връзка с поръчката до момента на развалянето.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. (1) Ако Довереникът не изпълни поръчката в срока по чл. 3, той дължи на Доверителя неустойка в размер на . . . . . . . % от размера на възнаграждението по чл. 2, ал. 1, т. 1 за всеки ден забава, но не повече от . . . . . . . . % общо.

(2) Довереникът дължи неустойка в размера по предходната алинея, ако забави предаването на полученото при изпълнението на поръчката.

(3) Довереникът дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . лева, ако по негова вина Доверителят развали договора съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 или 3.

Чл. 11. (1) Ако Доверителят забави плащането на възнаграждението или на направените от Довереника разноски, той дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . % от дължимата сума за всеки ден забава.

(2) Ако след отправено до него искане Доверителят не е осигурил необходимите за изпълнението на поръчката средства и поради това Довереникът е използвал свои средства, той има право на неустойка в размер на . . . . . . . . . . % от размера на неосигурените средства за всеки ден до възстановяването им.

(3) Ако Довереникът развали договора съгласно чл. 9, Доверителят му дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

- на Доверителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- на Довереника: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 13. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 14. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Този договор се състои от . . . . . . . . . . . . страници и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

 

За Доверителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 За Довереника: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )