ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

Днес, ............. 200... г., в гр. .................., се сключи настоящият договор за ПРОДАЖБА НА ИЗПЛАЩАНЕ между: .......................................................................... ................................................., наричан по-долу ПРОДАВАЧ, И ........................................................................ ................................................., наричан по-долу КУПУВАЧ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Продавачът прехвърля на купувача правото на собственост върху ....................................................................... ......................................................................., наричана по-долу вещта, срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати в размера и на разсрочено плащане при условията, уговорени с настоящия договор.

Чл. 2. (1) Вещта, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: ................................................................. ............................................................................. ........................................................................

(2) Продавачът декларира, че вещта не е обременена с недостатъци: ............................................................................. ........................................................................

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 3. Продавачът е длъжен:

1. да прехвърли правото на собственост върху вещта на купувача след плащане на последната вноска от цената;

2. да съобщи на купувача за претенциите на трети лица към вещта, когато има такива;

3. да предаде на купувача вещта съгласно правилата на чл. 6 от настоящия договор;

Чл. 4. Продавачът се задължава да предаде на купувача следните документи: .................................................................. .........................................................................

Чл. 5. (1) Продавачът поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срок ................................ от датата на .....................................

(2) Продавачът се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) Продавачът не отговаря за повреди и отклонения от качеството на вещта, възникнали вследствие на нейната неправилна употреба и експлоатация от страна на купувача.

Чл. 6. (1) Продавачът е длъжен да предаде вещта в срок ................ ........... от датата на ............................

(2) Вещта следва да се предаде на ...................................... в ..................................................

Чл. 7. (1) При предаването на вещта продавачът осигурява на купувача необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за недостатъци.

(2) Когато вещта не отговаря на изискванията, посочени в чл. 2 от настоящия договор, купувачът следва да уведоми незабавно продавача. Ако купувачът не стори това, вещта се смята за одобрена, освен за недостатъци, които не могат да бъдат открити при обикновен оглед.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 8. Купувачът е длъжен:

1. да заплати на продавача уговорената цена съгласно правилата на чл. 9 от този договор;

2. да получи вещта в срока и на мястото, посочени по-горе;

3. да прегледа вещта при получаването й и, ако има възражения, да уведоми незабавно продавача.

Чл. 9. Купувачът заплаща цена в размер на ............................. лева на разсрочено плащане по следния начин:

1. ...............................................................

2. ...............................................................

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. (1) Продавачът отговаря за недостатъците на продадената вещ, които намаляват съществено нейната цена или нейната годност за употреба и не са били съобщени на купувача съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор.

(2) В случаите по предходната алинея купувачът разполага с някое от следните права:

1. да върне вещта и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските за продажбата;

2. да задържи вещта и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на продавача;

4. да иска да му бъде предадена вещ без недостатъци в замяна на тази, която е получил с недостатъци.

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 купувачът може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на ................................. .............. лева.

(4) Отговорността на продавача за недостатъци отпада, ако те не са му били съобщени незабавно от купувача, освен ако продавачът е знаел за тях.

Чл. 11. Купувачът има правата по предходния член и когато вещта е погинала или е била повредена, ако това е станало поради нейните недостатъци или поради случайно събитие.

Чл. 12. (1) В случай че бъде съдебно отстранен от закупената вещ, купувачът има право да иска от продавача платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на ................. лева.

(2) Продавачът не носи отговорност по правилата на предходната алинея, когато купувачът е знаел за претенциите на трети лица върху вещта.

Чл. 13. (1) При неплащане на поредната вноска в срок, купувачът дължи неустойка в размер на ............. процента от стойността на вноската за всеки просрочен ден, но не повече от .............................

(2) Продавачът има право да развали договора, ако купувачът не плати две последователни вноски, в случай че останалата част от дължимите вноски надвишава 1/5 част от цената на вещта.

(3) Ако договорът бъде развален продавачът има право да иска възнаграждение за ползуването на вещта от купувача независимо от правото му на обезщетение.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

Чл. 16. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Чл. 17. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

Продавач: ..............               Купувач: ..............