ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 

Днес, ..................., в гр./с. ....................., между:

1. ...................................................................,

наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ...................................................................,

наричан по-долу ПРОЕКТАНТ, се сключи този договор.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПРОЕКТАНТЪТ приема да извърши срещу възнаграждение проектиране на следния обект:........................... .............................................................................

(2) ПРОЕКТАНТЪТ се задължава да извърши проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове и заданието за проектиране (Приложение № 1 - Задание за проектиране), което е неразделна част от този договор.

(3) Възложителят се задължава да създаде на ПРОЕКТАНТА необходимите условия за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му заплати извършената работа по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 2. (1) Възложителят предава на ПРОЕКТАНТА изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на проекта (Приложение № 2 - Документация). За предаването се съставя протокол.

(2) Денят на съставяне на протокола по предходната алинея се счита за начало на срока за изпълнение на договора и от него започват да текат предвидените в графика срокове (Приложение № 3 - График).

Чл. 3. (1) Възложителят може без съгласието на ПРОЕКТАНТА да внася изменения в заданието за проектиране, които .............................

(2) Други изменения в заданието за проектиране могат да се правят само със съгласието на ПРОЕКТАНТА и след подписване на анекс към този договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОЕКТАНТА

Чл. 4. ПРОЕКТАНТЪТ се задължава:

1) Да изработи възложеното му от възложителя в срок;

2) Да изработи проекта така, че да отговаря на действащите нормативни изисквания и на заданието за проектиране;

3) Да предаде изработения проект в 5 (пет) екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. ПРОЕКТАНТЪТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработения от него проект.

Чл. 6. (1) Когато в заданието за проектиране се внасят изменения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на работата или не отговарят на нормативните изисквания, ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да уведоми писмено възложителя и да иска извършването на нужните промени. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не стори това, ПРОЕКТАНТЪТ може да се откаже от договора.

(2) ПРОЕКТАНТЪТ отговаря пред другата страна за причинените й вреди, ако не изпълни задължението си по предходната алинея.

Чл. 7. ПРОЕКТАНТЪТ има право:

1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок;

3) Да иска уговореното възнаграждение.

Чл. 8. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи става със съгласието на възложителя. За извършената от подизпълнителите работа ПРОЕКТАНТЪТ отговаря като за своя.

Чл. 9. (1) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да се застрахова за имуществена отговорност за вреди.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ПРОЕКТАНТА.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Да окаже необходимото съдействие на ПРОЕКТАНТА за изпълнение на възложената му работа;

2) Да приеме изработеното от ПРОЕКТАНТА с оглед изискванията на този договор;

3) Да заплати на ПРОЕКТАНТА уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4) Да уведоми ПРОЕКТАНТА за исканите промени в срок, който позволява отразяването им в проекта и е договорен между страните предварително с анекс към този договор.

Чл. 11. (1) Възложителят може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ПРОЕКТАНТА и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на възложителя са задължителни за ПРОЕКТАНТА, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от заданието за проектиране.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 12. Изработването на проекта ще се извърши в сроковете, посочени в Приложение № 3 към този договор - График.

Чл. 13. Всяка промяна по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписването на този договор води до корекция на сроковете в Приложение № 3, съгласувана от двете страни.

Чл. 14. При промяна на нормативната уредба след сключването на този договор, която налага преработването на проекта, страните предоговарят условията на този договор.

Чл. 15. (1) При завършване на възложената работа ПРОЕКТАНТЪТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да прегледа и да приеме проекта.

(2) Предаването на проекта се извършва с двустранен протокол, подписан от страните.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

(4) Подписването на протокола по ал. 2 не може да е по-рано от ......... ....... дни и по-късно от ............ дни от получаване на поканата от възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго. Ако възложителят не се яви в срок да прегледа и приеме работата се счита, че той е приел без възражения.

Чл. 16. (1) Възложителят има право да откаже да приеме проекта, ако открие съществени недостатъци, които го правят негоден за изпълнение.

(2) Недостатъците се отстраняват от ПРОЕКТАНТА за негова сметка в срока, посочен в протокола по предходния член, като той дължи неустойка за забавата.

VI. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 17. (1) Общата цена за изпълнение на проектните работи по този договор е в размер на ...................... лв./кв. м.

(2) Цената по предходната алинея не включва възнаграждението за участието в приемателни комисии и цената за упражняване на авторски надзор, които са ............ лв./час.

(3) В цената по ал. 1 е включен данък върху добавената стойност.

Чл. 18. Извършването на допълнителни работи, които не са предвидени в заданието за проектиране или произтичат от последващи изменения в него, се договаря и заплаща допълнително, за което се подписва анекс към този договор.

Чл. 19. Всички такси и разноски във връзка със съгласуването на проекта са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. (1) В тридневен срок от започване на проектирането възложителят превежда авансово на ПРОЕКТАНТА ........... процента от уговорената в чл. 17, ал. 1 цена.

(2) В тридневен срок от подписването на протокола за приемане на проекта възложителят превежда на ПРОЕКТАНТА остатъка от уговорената в чл. 17, ал. 1 цена.

(3) Ако при приемане на проекта са констатирани недостатъци, до отстраняването им възложителят може да задържи от дължимата цена сума, която не надвишава ............% от уговорената в чл. 17, ал. 1 цена.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското законодателство.

Чл. 22. При забава за завършване и предаване на проекта ПРОЕКТАНТЪТ дължи неустойка в размер на ........... процента от общата цена по чл. 17, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от ........... процента общо.

Чл. 23. При виновно некачествено извършване на проектните работи, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ПРОЕКТАНТЪТ дължи и неустойка в размер на ........... процента от общата цена по чл. 17, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от ........... процента общо.

Чл. 24. (1) Ако е в забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на ........... процента от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от ........ процента.

(2) Задържането на дължима сума при условията на чл. 20, ал. 3 не е забава и не влече последиците по предходната алинея.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с извършване и предаване на договорената работа;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на проекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ПРОЕКТАНТA стойността на извършените до момента на отказа работи, завишена с ........... процента.

(3) В случая на чл. 16, ал. 1 от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл. 26. ПРОЕКТАНТЪТ може да се откаже от договора при условията на чл. 6, ал. 1 от този договор.

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 28. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Чл. 31. (1) Адресите на страните по договора са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..................................................... .............................................................................

- на ПРОЕКТАНТА: ...................................................... .............................................................................

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Този договор се подписа в три еднообразни оригинални екземпляра.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..................

За ПРОЕКТАНТА: ............