ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г. , в гр. /с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Възложител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу Строител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , вписан в Централния професионален регистър на строителя под № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е изграждането на следния обект: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , който ще се строи в УПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в кв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , местност. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по плана на гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Строителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), предвидени в одобрения инвестиционен проект, който се счита за неразделна част от този договор.

(3) Възложителят се задължава да създаде на Строителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.

II. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 2. Възложителят предава на Строителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол.

Чл. 3. (1) Възложителят може без съгласието на Строителя да внася изменения в инвестиционния проект, които изменения общо не засягат повече от . . . . . . . . . . . . . . . . процента от общото количество СМР.

(2) Изменения, които засягат по-голям процент СМР могат да се правят само със съгласието на Строителя и след подписване на анекс към този договор.

(3) Възложителят е длъжен да поиска от съответните административни органи одобряване на измененията.

Чл. 4. При завършване на строежа Строителят изготвя екзекутивната документация.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 5. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на Строителя.

(2) Строителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 6. (1) Възложителят може да достави част от необходимите материали, като предварително уведоми за това Строителя.

(2) В случаите по предходната алинея Възложителят носи отговорност за качеството на доставените материали. Когато доставените материали са неподходящи за качественото изпълнение на работите Строителят уведомява Възложителя. В този случай Възложителят е длъжен да подмени материалите с качествени, а ако не стори това Строителят може да вложи свои материали или да се откаже от договора.

(3) Доставените от Възложителя материали се приспадат от количествената сметка и съответно от дължимата на Строителя цена.

Чл. 7. Необходимата за строителство механизация се осигурява изцяло от Строителя.

IV. ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 8. (1) За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури поземления имот, върху който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен проект.

(2) Необходимите за извършването на работата електро- и водо- захранване се осигурява от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 9. (1) Възложителят е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя протокол.

(3) Денят на съставяне на протокола по предходната алинея се счита за начало на строителството и от него текат предвидените в графика за строителството срокове.

Чл. 10. (1) Строителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в инвестиционния проект и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Строителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3) Строителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в инвестиционния проект, или задължителни съгласно нормативните актове.

(4) Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи става със съгласието на Възложителя. За извършената от подизпълнителите работа Строителят отговаря като за своя.

Чл. 11. (1) Строителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Строителят е длъжен да спазва указанията на лицата, упражняващи строителния надзор и авторския проектантски надзор.

(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на Строителя.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Строителят. Строителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 12. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

V. КОНТРОЛ

Чл. 13. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Строителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Строителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката и от инвестиционния проект.

(3) Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

Чл. 14. (1) Преди започването на строежа Възложителят е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано за това лице - консултант.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на строежа, са задължителни за Строителя.

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 15. (1) Строителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от . . . . . . . . . дни, считано от подписването на протокола по чл. 9, ал. 2 от този договор.

(2) Сроковете за извършване на СМР и за предаване на отделните етапи са посочени в Приложение № 1 към този договор - График за извършване на строителството.

(3) Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от Строителя.

(4) Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното изграждане и предаване на обекта, дори когато за забавата е заплатена неустойка.

Чл. 16. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Строителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Възложителя. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, Строителят не може да се позова на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по чл. 15, ал. 1 и 2 съответно се удължават, ако Строителят няма вина за спирането.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от . . . . . . . . . . . . . . . . дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за вбъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 17. (1) При завършване на съответния етап съгласно Приложение № 1 Строителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на изпълнения етап се извършва с двустранен констативен протокол, в които се описва извършената работа: количество на СМР, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за съответния етап.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват върху Графика за извършване на строителството (Приложение № 1).

(4) Подписването на констативния протокол по ал. 2 не може да е по-рано от . . . . . . . . . дни и по-късно от. . . . . . . . . . . . дни от получаване на поканата от Възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго. Ако в този срок Възложителят не се яви да прегледа и приеме работата се счита, че той е приел етапа без възражения.

(5) Когато за съответния етап или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане.

Чл. 18. (1) Приемането на целия обект се извършва с отделен двустранен констативен протокол, за който се прилагат правилата по предходния член.

(2) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (обр. 16) от Държавна приемателна комисия и получаване на разрешение за ползване.

(3) Констативния протокол по ал. 1, както и констативните протоколи по чл. 17 се съставят независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Чл. 19. (1) Възложителят има право да откаже да приеме етапа или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Строителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 20. (1) Общата цена за изграждането на обекта, определена съгласно количествените и стойностни сметки, включени в Приложение № 2 към този договор, е в размер на . . . . . . . . . . . . . . . лева.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното изграждане на обекта, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Строителя.

(3) В цената по ал. 1 е включен данък добавена стойност.

Чл. 21. (1) Цената на отделните етапи се формира от стойността на вложените материали и извършените видове и количества работи и е в размерите, посочени в Приложение № 2.

(2) Ако количеството на действително вложените материали и/или действително извършените работи се окаже по-голямо или по-малко от посоченото в инвестиционния проект количество, то цената съответно се намалява или увеличава.

(3) Строителят не може да иска увеличаване на цената съгласно предходната алинея, ако увеличеното на количество на вложените материали и/или извършените работи е вследствие на:

- несъгласувано с Възложителя отклонение от инвестиционния проект;

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

- отстраняване на допуснати от Строителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

(4) Извършването на допълнителни работи, които не са предвидени в инвестиционния проект или произтичат от последващи изменения в него, се договарят и заплаща допълнително, за което се подписва анекс към този договор.

Чл. 22. Увеличаване на общата цена по чл. 20, ал. 1 и/или на цените на отделните етапи съгласно чл. 21, ал. 2 с повече от . . . . . . . . . . процента е допустимо само при изрично писмено съгласие от Възложителя въз основа на подписан анекс към този договор.

Чл. 23. (1) Ако по време на изпълнението на този договор определените цени на материали или на труд се изменят с повече от . . . . . . . . . процента уговорените по-горе цени съответно се изменят.

(2) Ако изменението на пазарните цени е по-малко, уговорените по договора цени не се променят.

(3) Ако изменението на цените оскъпява строежа или отделни негови етапи с повече от. . . . . . . . . . . . . . процента Възложителят може да прекрати договора, като писмено уведоми Строителя. В този случай той е длъжен да заплати на Строителя стойността на извършените до момента на прекратяването работи.

Чл. 24. (1) В тридневен срок от започване на строителството съгласно чл. 9, ал. 3 Възложителят превежда авансово на Строителя . . . . . . . . . . . . . . . . процента от уговорената в чл. 20 цена.

(2) Цената за отделния етап се превежда на Строителя в тридневен срок от подписването на констативния протокол за приемане на етапа. От цената за етапа се приспада процентът по предходната алинея.

(3) Ако при приемане на етапа са констатирани недостатъци, до отстраняването им Възложителят може да задържи от дължимата цена сума, която надвишава с 20% стойността на некачествено извършените работи.

(4) Ако този договор бъде прекратен преди окончателното завършване на обекта, неприспаднатият аванс по ал. 1 се връща на Възложителя или се прихваща с цената на извършени до момента на прекратяването, но незаплатени работи.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 25. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. под. се носи от Строителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите етапи, съответно СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Строителя и последният не е могъл да го предотврати.

IХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Строителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Строителя. В срок до . . . . . . . . . . . . дни след уведомяването, Строителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходните алинеи се запазват и ако Възложителят продаде отделни части или целия обект на трети лица.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 28. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 15, ал. 1 Строителят дължи неустойка в размер на . . . . . . . . процента от общата цена по чл. 20, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . процента общо.

(2) При забава за завършване и предаване на отделен етап от строежа в срока по чл. 15, ал. 2 Строителят дължи неустойка в размер на . . . . . . . . процента от цената на етапа по чл. 21, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . процента общо.

(3) Изплащането на неустойка по ал. 2 не освобождава и не намалява задължението на Строителя да заплати неустойка по ал. 1, както и обратното.

Чл. 29. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Строителят дължи и неустойка в размер на . . . . . . . . . . . процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 26, ал. 1, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, Строителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 30. (1) Ако е в забава за плащане съгласно чл. 24 от този договор Възложителят дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . процента от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . . процента.

(2) Задържането на дължима сума при условията на чл. 24, ал. 3 не е забава и не влече последиците по предходната алинея.

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с извършване и предаване на договорената работа;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Строителя стойността на извършените до момента на отказа работи, завишена с . . . . . . . . . . . . . . процента.

(3) Ако вследствие на едностранното прекратяване на договора по предходната алинея Строителят претърпи вреди, Възложителят е длъжен да го обезщети, но за не повече от разликата между общата цена за обекта и заплатената по предходната алинея сума.

(4) Ако стане явно, че Строителят ще просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от. . . . . . . . . . . . . . . . дни или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Строителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

Чл. 32. (1) Строителят може да се откаже от договора при условията на чл. 6, ал. 2 от този договор.

(2) Строителят може да прекрати едностранно договора с . . . . . . . . . . . . -месечно писмено предизвестие, като заплати на Възложителя обезщетение в размер на. . . . . . . . . . . . . . процента върху разликата между общата цена на обекта и стойността на извършените до момента на прекратяването строителни и монтажни работи.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 34. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

- на Възложителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- на Строителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 35. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Този договор се състои от. . . . страници, като включва още: Приложение № 1 от. . . . . . . страници и Приложение № 2 от. . . . . . . страници. Неразделна част от договора е одобрения инвестиционен проект. Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в по два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

 

За Възложителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 

За Строителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )