ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНЕ

 Днес . . . . . . . . . 20. . . . г. в гр. . . . . . . . . . . . . . . . се сключи настоящият договор за продажба на вземане между: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

притежаващ л. k. № . . . . . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . ., ЕГН . . . . . . . . . . . . ., наричан по-долу за краткост ЦЕДЕНТ, и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

притежаващ л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . ., ЕГН . . . . . . . . . . . . ., наричан по-долу за краткост ЦЕСИОНЕР.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА своето вземане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Вземането, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания:

1. Вземането е възникнало от двустранен договор и ЦЕДЕНТЪТ е изпълнил задължението си към длъжника;

2. Вземането е лихвоносно и ЦЕДЕНТЪТ се задължава да прехвърли и получените изтекли лихви на ЦЕСИОНЕРА към момента на подписване на договора;

3. Вземането е свързано със солидарни длъжници и ЦЕДЕНТЪТ се задължава да прехвърли правата си спрямо всички длъжници;

4. Вземането не е поставено пред прекратително условие;

5. Вземането не е залагано;

6. Длъжникът се е съгласил със договора за цесия и ЦЕДЕНТЪТ се задължава да предостави съгласието в писмена форма.

(3) ЦЕДЕНТЪТ декларира, че вземането има следните обезпечения и привилегии:

1. Вземането е обезпечено със заложена вещ;

2. Вземането е обезпечено с първа по ред ипотека;

3. За изпълнение на вземането има възникнало право на задържане.

Чл. 2. ЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати за вземането цена в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕДЕНТА

Чл. 3. ЦЕДЕНТЪТ е длъжен:

1. да прехвърли вземането си на цесионера;

2. да сключи договор за влог на заложената вещ със ЦЕСИОНЕРА и длъжника;

3. да предаде на ЦЕСИОНЕРА задържаната вещ съгласно правото на задържане;

4. да извърши действия по отбелязване на договора за цесия към вписването, с което ипотеката, обезпечаваща вземането, е учредена;

5. да съобщи на цесионера за претенциите на трети лица към вземането, когато има такива.

Чл. 4. ЦЕДЕНТЪТ се задължава да съобщи на длъжника за прехвърлянето на вземането.

Чл. 5. (1). ЦЕДЕНТЪТ се задължава да предаде на ЦЕСИОНЕРА следните документи:

1. Документи, удостоверяващи вземането;

2. Документи, удостоверяващи обезпечения по вземането;

3. Документи, удостоверяващи всички сведения, които могат да бъдат потребни на ЦЕСИОНЕРА за успешното предявяване на вземането;

4. Документ, потвърждаващ писмено станалата цесия.

(2) Документите се предават на ЦЕСИОНЕРА в срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 6. ЦЕДЕНТЪТ поема гаранция за платежоспособността на длъжника до размер от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕСИОНЕРА

Чл. 7. ЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:

1. да заплати на ЦЕДЕНТА уговорената цена съгласно правилата на чл. 8 от този договор;

2. ако има възражения върху вземането, да уведоми незабавно цедента.

Чл. 8. (1) ЦЕСИОНЕРЪТ заплаща цена в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева срещу прехвърлянето на вземането.

(2) ЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да заплати цената в срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от датата на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Цената ще бъде заплатена по следния начин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. (1) ЦЕДЕНТЪТ отговаря за съществуването на вземането по време на прехвърлянето му.

(2) В случаите по предходната алинея ЦЕСИОНЕРЪТ разполага с право да развали договора по чл. 87 от ЗЗД, като иска обратно цената заедно с разноските за продажбата;

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ЦЕСИОНЕРЪТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева.

Чл. 10. (1) В случай, че вземането не отговаря на изискванията, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора, ЦЕСИОНЕРЪТ има право да развали продажбата и да иска връщане на цената и да търси обезщетение, когато според обстоятелствата трябва да се приеме, че той не би сключил договора, ако знаеше това. В противен случай може да иска намаление на цената на вземането и обезщетение за вредите.

(2) Ако ЦЕСИОНЕРЪТ е освободил вземането от правата, които трети лица са имали върху него чрез заплащане на парична сума, ЦЕДЕНТЪТ може да се освободи от отговорност като заплати на ЦЕСИОНЕРА тази сума, лихвите върху нея от деня на плащането и разноските.

Чл. 11. (1) В случай, че длъжникът не бъде своевременно уведомен за прехвърляне на вземането и от това са настъпили неблагоприятни последици за ЦЕСИОНЕРА, той има право да иска от ЦЕДЕНТА платената цена, направените разноски, както и неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева.

(2) ЦЕДЕНТЪТ не носи отговорност по правилата на предходната алинея, когато ЦЕСИОНЕРЪТ е знаел за претенциите на трети лица, предявени преди съобщението до длъжника.

Чл. 12. ЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . процента от цената за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ако не заплати в срок уговорената цена.

Чл. 13. ЦЕДЕНТЪТ има право да развали договора, ако ЦЕСИОНЕРЪТ не плати цената в срок . . . . . . дни, след като е бил поканен за това от ЦЕДЕНТА.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 14 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

Чл. 16. (1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Чл. 17. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ЦЕДЕНТ: . . . . . . . . . . . . . .

ЦЕСИОНЕР: . . . . . . . . . . . . . .