Велико Търново

АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО /АСВТ/ е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове.

АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО е създаден с решение на учредителите на Сдружение с нестопанска цел  „АСВТ”, взето на 13.03.2009г. Със същото решение е приет Устав, Правилник, Тарифа и Списък на арбитрите на АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

С Решение на членовете на Сдружението от 28.02.2011г. е променено наименованието на същото в Сдружение с нестопанска цел „ПРАВНА ПОМОЩ И МЕДИАЦИЯ”.

АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. Споровете се разглеждат съобразно Правилникна АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО от арбитри, посочени в Списък на арбитрите при АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

АРБИТРАЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО предлага условия и ред за извънсъдебно уреждане на вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.