Арбитражен съд при СППМ

Арбитражът е разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по спора с това правомощие.

"Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, деловодството на Арбитражен съд  гр. Варна няма да работи до 13.04.2020г.

Молби и други документи по делата могат да бъдат подавани на електронната поща на съда: varna.arb@gmail.com

Справки по делата могат да се извършват на служебните телефони, публикувани на интернет страницата на Арбитражен съд Варна:

тел: 0896 63 65 13, 052 617 311"

Предимства на Арбитражното производство

Предимства на Арбитражното производство

Арбитражния Съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица...
Наши партньори

Наши партньори

Асоциация на индустриалния капитал в България; Българска морска камара; Асоциация за подпомагане на ВиК сектора в Р.България; Камара на строителите в България; Община Варна; Община Провадия; Община Дългопол; Община Вълчи дол;
Арбитражния съд при Московската Търговско Промишлена палата; Община Върбица; Община Рила; Община Самоков
Нормативна Уредба

Нормативна Уредба

Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. - ратифицирана от Р България през 1961 г.; обн. в Д.в. бр. 2 от 8.1.1965 година. Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж - ратифицирана от Р България през 1964 г., обн. в Д.в. бр. 57 от 1964 година.