Варна

АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА /АСВ/ е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове.

АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА е създаден с решение на членовете на Сдружение с нестопанска цел „АС - ВТ”, взето на 20.12.2010г. Със същото решение е приет Устав, Правилник, Тарифа и Списък на арбитрите на АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА

С Решение на членовете на Сдружението от 28.02.2011г. е променено наименованието на същото в Сдружение с нестопанска цел „ПРАВНА ПОМОЩ И МЕДИАЦИЯ”.

АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. Споровете се разглеждат съобразно Правилник на АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА от арбитри, посочени в Списъкна арбитрите при АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА.

АРБИТРАЖЕН СЪД ВАРНА предлага условия и ред за извънсъдебно уреждане на вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.