(Приета с Решение на Общото събрание на Сдружение нестопанска цел ”АС - ВТ”, проведено на 20.12.2010г., в сила от 01.01.2011г. изменена с Решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, проведено на 02.07.2012г., в сила от 02.07.2012г., изменена с Решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, проведено на 17.12.2012г., в сила от 01.01.2013г., изменена с Решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, проведено на 20.01.2014г., в сила от 01.02.2014г., изменена с Решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ППМ”, проведено на 21.12.2015г., в сила от 01.01.2016г.)Параграф 1. Арбитражна такса и депозит

(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

(2) "Арбитражна такса" е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд.

(3) "Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела.

Параграф 2. Размер на арбитражната такса 

(1) По търговски и граждански дела Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

  

Цена на иска (BGN)

Арбитражна такса (BGN)

.............

 до 5 000 лева

 480 лева

 от 5 001

 до 10 000 лева

 585 лева

 от 10 001

 до 100 000 лева

 585 + 3.5 % за сумата над 10 000

 от 100 001

 до 500 000 лева

 3 585 + 3 % за сумата над 100 000

 над 500 001

 

 13 585 + 2.5 % за сумата над 500 000

 
(2) Арбитражната такса се предплаща от ищеца. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение с нестопанска цел ”АС - ВТ”.

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 

Параграф 3. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

Параграф 4. Депозит за арбитражни разноски

(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава Сдружение с нестопанска цел "АС - ВТ" - да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд.

Параграф 5. Разноски за събиране на доказателства по делото

(1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала. 

Параграф 6. Допълнителни разноски

(1) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд в гр. София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

(2) Страната, която прави искане за тълкуване или допълване на решение или определение по арбитражно дело, внася такса в размер на 10 % от дължимата при образуване на делото арбитражна такса, но не по – малко от 30 лв.

(3) Таксата за предоставяне на незаверени преписи от картотеката на арбитражния съд, както и от делата, е в размер на 0.50 ст. на страница, а на заверени преписи – 1.00 лв. на страница. Таксата не се дължи при предоставяне на преписи на държавни органи и институции.

(4) Таксата за издаване на удостоверение по искане на страна в производството е в размер на 15 лв.

Параграф 7. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1) При условие, че страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.

(3) На страната, ползвала адвокатска или юрисконсултска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.