Приет на 20.12.2010 г., влязъл в сила от 01.01.2011 г.Статут

Чл. 1.

(1) Към СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”АС - ВТ” се създава независима правораздавателна институция Арбитражен съд София.

(2) Седалището на Арбитражния съд е в гр. София 1000, ул. "Триадица" № 6, ет. 1.Компетентност

Чл. 2.

(1) Арбитражен съд София разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

(2)Споровете се разглеждат съобразно Правилник на Арбитражен съд София, приет на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “АС - ВТ”, проведено на 20.12.2010г., в сила от 01.01.2011г.

Структура

Чл. 3.

(1)Арбитражният съд се състои от Председател, заместник – председатели, арбитри и секретариат.


(2)Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви.

Председател и заместник – председатели

Чл. 4.

(1) Председателят и заместник – председателите се избират от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “АС - ВТ” за срок от три години.

(2) Председателят и заместник – председателите имат следните функции:

  • вземат мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;
  • вземат решения относно дейността на съда;
  • вземат решение за присъждане на грамота за заслуги към Арбитражен съд София.

(3) Решенията на Председателя и заместник – председателите на Арбитражния съд се изготвят в писмен вид и се подписват от него.Чл. 5.

(1) Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина.

(2) Председателят свиква на заседание арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия.

Арбитри

Чл. 6.

(1)Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “АС - ВТ”.  По всяко време вписаните арбитри могат да бъдат заличавани: при смърт; поради навършване на пределната възраст, определена от УС; при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си; при груби нарушения на Устава и Правилника на АСС, а така също и ако в течение на две години не са били посочвани като арбитри от страни по делата.

(2) /В сила от 30.01.2017г./ Арбитър може да бъде дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше образование, най-малко 8 години професионален стаж и притежава високи морални качества. В листата се посочват: името на арбитъра, неговата длъжност или професия, научна степен (звание) и специалност.

(3)Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.

(4)Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.

(5)Листите се предоставят на всеки заинтересован и се публикуват в интернет страницата на съда.

Задължения на арбитрите

Чл. 7.

(1) Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.

(2) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

(3) Арбитрите следят за заплащането на арбитражните такси, арбитражните разноски и депозитите за вещи лица по арбитражното дело, по което са избрани или назначени.

(4) При липса на разпореждане на Решаващия орган по арбитражно дело за заплащане на дължими съгласно Тарифата на арбитражния съд арбитражните такси, арбитражните разноски или депозитите за вещи лица, същите се заплащат солидарно от арбитрите, избрани или назначени по делото, като се прихващат от дължимото им възнаграждение.

Арбитражна колегия

Чл. 8.

(1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:

  • взема решения по организационни въпроси на съда;
  • обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него;
  • обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване.   

(2) Арбитражната колегия се представлява от председател, който може и да не е арбитър. Председателят на арбитражната колегия се назначава от председателя на сдружението с мандат от 3 години.

 

Секретариат

Чл. 9.

(1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на Сдружение с нестопанска цел “АС – ВТ“.

(2) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.

Финанси

Чл. 10.

(1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по отделна банкова сметка на Сдружение с нестопанска цел ”АС - ВТ”.

(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на Сдружение с нестопанска цел ”АС - ВТ”.

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11.

Уставът на Арбитражния съд, правилниците за решаване на споровете, тарифите за арбитражните такси и възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел ”АС - ВТ”.  

Настоящият устав е приет от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел ”АС - ВТ” на заседанието му на 20.12.2010 г. и е влязъл в сила 01.01.2011г., изменен с Решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Правна помощ и медиация”, взето на 09.07.2013г., в сила от 01.07.2013г., изменен с Решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Правна помощ и медиация”, взето на 30.01.2017г., в сила от 30.01.2017г.